Αρχική σελίδα » Ερευνητικά Προγράμματα

HEALTH HUB - Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services

Ιστότοπος: https://ied.eu/about/health-hub/

 • Κωδικός Προγράμματος: 
 • Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ:
 • Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης προγραμμάτων Ευρπωαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Ειδική Υπηρεσία
  Διαχειρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (για το ΕΕΦ): Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
 • Εταίροι: Health Hub
 • Τύπος Προγράμματος: Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Δράση:
 • Διάρκεια:
 • Ύψος Χρηματοδότησης Έργου / ΕΕΦ: 2 915 857.00 € / 30.000,00 €

Philosophy Traces: Connect, Reflect, Experience

Ιστότοπος: https://philosophytraces.com/

 • Κωδικός Προγράμματος: ΑΤΤΡ4-0251693
 • Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: 20155
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (για το ΕΚΠΑ): Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
 • Εταίροι: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, SMARTS: Smart Mobile Apps & Reliable Technology Solutions, H+S Technology Solutions, Picck 'n Roll
 • Τύπος Προγράμματος: ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση: Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής
 • Διάρκεια: 14.06.2023-13.12.2024
 • Ύψος Χρηματοδότησης Έργου / ΕΚΠΑ: 399.625,00 € / 128.375,00 €

Sophie - Philosophy with children for wider social inclusion

Website: https://projectsophie.eu/

 • Project code: 2022-1-MK01-KA220-SCH-000086881
 • Project code SARG: 19464
 • Project administrator (for NKUA): Evangelos D. Protopapadakis
 • Participating organizations: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Slovenian Philosophical Society, National and Kapodistrian University of Athens, Philosophical Society of North Macedonia
 • Program: Erasmus+, Action type: KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education, Call: 2022
 • Duration: 15.12.2022-14.12.2024
 • Total budget / NKUA: 120.000,00 € / 28.000,00 €

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς

Ιστότοπος: https://atticaspirit.gr/


Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες

Ιστότοπος: https://philodimos.net/

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ
 • Επιστημονικός Σύμβουλος: Γεώργιος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ
 • Συντονιστής: Χρήστος Γιαπιτζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ
 • ΑΔΑΜ 20SYMV006940114 2020-06-29
 • Διάρκεια: 29.06.2020-28.03.2021
 • Φορέας: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής & ΕΛΚΕ
 • Ύψος Χρηματοδότησης Έργου: 24.154,10 €

International Chair in Bioethics (WMA Cooperation Center) Research Department

Research Line "Autonomy and Dignity in Medical Research and Practice"

Chair: Evangelos D. Protopapadakis, Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens 

Research line members 

Sabina Semiz, Professor, International University of Sarajevo (email: ssemiz@ius.edu.ba)
Tamar Gidron,  Professor, The College of Management Academic Studies (email:  tgidron@netvision.net.il
Emanuele Valenti, Lecturer, Instituto de Etica Francisco Valles (email: emanuele.valenti@institutoeticaclinica.org)
David Smith, Associate Professor, Royal College of Surgeons in Ireland (email: davsmith@rcsi.ie)